מדיניות פרטיות

הקדמה והגדרות
השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.
להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (“מדיניות הפרטיות”).
השימוש בכל אחד מהביטויים: ישראל דוג’ו ו/או israeldojo.co.il ו/או בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או “החברה”, משמעו כמו שימוש באחר ומשמעותו זהה.
על השימוש באתר זה israeldojo.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר”), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, בהקשר למוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש ו/או המידע שביקשת לפרסם על גבי האתר. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
בעלי ו/או מנהלי האתר אינם נושאין בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר ו/או בפרסומים באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
הפרטים שתספק ו/או שייאספו, ייתכן ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
רישום לאתר
בזמן הרישום לאתר עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת ו/או להעביר פרטים אלו ו/או אחרים באמצעות חשבונך באתר פייסבוק ו/או גוגל ו/או טוויטר.
יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף כמשתמש רשום באתר ולקבל אפשרות להשתמש בחלק מתכונות האתר.
מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזמנו על ידך בעת הרשמה לאתר וכן לאחר ביצוע כל הזמנה ו/או פעולה דרך האתר.
מאגר מידע
המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של האתר בכפוף ובהתאם לדין. אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך למאגרי המידע של החברה.
השימוש במידע
השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
– לאפשר את שימושך באתר;
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
– לאפשר פרסום מידע ותכנים;
– לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
– להתאים את תוכן האתר שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
– המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן בו אתה משתמש בעת גלישה ושימוש באתר ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
– יצירת קשר עמך.
– משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם תציין בכתב בפני החברה כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למפעילי האתר ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
– לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
– בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.
שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
מנהלי האתר, בעליו או נציגיו לא יימכרו ו/או ישכירו ו/או יעבירו את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר להם על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו’).
על אף האמור לעיל, החברה תהיינה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה;
חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר עם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;
כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.
Cookies – עוגיות
האתר עושה שימוש ב-“עוגיות” (Cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע וכן לצורך לביצוע מעקב אחר אופן השימוש באתר וסל הקניות של המשתמש וכמו כן לצורך מתן התראה למשתמש/תזכורת בגין סל קניות נטוש (סל קניות שאליו התווספו מוצרים על ידי המשתמש אולם בחלוף זמן לא בוצעה בגינו הזמנה בפועל).
דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות מובנית לחסימת שמירת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
Date Deletion – מחיקת פרטים אישיים
באם נרשמתם לאתר בסוג חשבון כלשהו (משתמש בסיסי / מורה / כתב וכו’) וברצונכם לקבל מידע על הפרטים אשר מצויים ברשות ISRAEL DOJO עליכם, אנא שילחו אלינו מייל עם בקשה זו ונשמח לעמוד לשירותכם. במידה וברצונכם למחוק את כל הפרטים האישיים אשר מצויים ברשות האתר עליכם, שילחו בקשה מסודרת וצוות האתר ישמח לסייע לכם.

 

פרסומות של צדדים שלישיים
ייתכן והחברה, תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ו/או ממחשבי האתר עצמו. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.
אבטחת מידע
באתר מיושמות מערכות ונהלים מודרניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).
זכות לעיין במידע
לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו
פניות בקשר למדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות לנציגי האתר בכתובת הדואר האלקטרוני: support@israeldojo.co.il
שינויים במדיניות הפרטיות
מדיניות הפרטיות של האתר יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי קבלת הודעת דואר אלקטרוני. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support